עצור - דע את זכויותיך!

מתי בסמכות שוטר לעכב או לעצור אתכם ומה הזכויות המגיעות לכם בעת הליך כזה?  

22/09/2016

הסמכות לעיכוב:

סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) התשנ"ו, 1996 מקנה לשוטר את הסמכות לעכב אזרח באם נתעורר אצלו יסוד סביר לחשד שהוא ביצע עבירה, או עומד לבצע עבירה העשויה לסכן את ביטחונו של אדם או את שלום הציבור או את ביטחון המדינה. מטרת העיכוב היא לברר את זהותו ומענו של האדם או לצורך חקירה או מסירת זימון לחקירה.

במידה שהמעוכב מסרב למסור את פרטיו או שלא ניתן לחקור אותו במקום מסיבה אחרת, או קיים חשש שהוא עומד לבצע עבירה - בסמכות השוטר לקחת את המעוכב לתחנת המשטרה לצורך חקירה או זיהוי.סמכות זו עומדת לזכות השוטר גם כאשר מדובר באדם שהיה עד לדבר עבירה והשוטר מבקש לברר את זהותו או לגבות ממנו עדות.

החוק במדינת ישראל מעניק גם לאדם פרטי שהוא אזרח את הסמכות לעכב אדם אחר, כאשר קיים חשש שחשוד שביצע עבירה יימלט מהמקום טרם התבררה זהותו. זאת אם האזרח היה עד לביצוע עבירה מסוג פשע, גניבה, אלימות או כזו שגרמה נזק ממשי לרכוש.  

אזרח רשאי לעכב אזרח אחר גם במקרה של קריאה לעזרה של אדם אחר המצביע על חשוד שביצע כלפיו עבירה. האזרח רשאי אף להפעיל כוח סביר שיסייע לו בעיכוב, כל זאת במידה והשימוש בכוח לא יגרום חבלה למעוכב.

עיכוב בידי אזרח יימשך עד לבואו של שוטר למקום האירוע, ובכל מקרה לא יארך יותר משלוש שעות. גם עיכוב בידי שוטר לא יעלה על שלוש שעות, אולם אם נלקח המעוכב לתחנת משטרה, רשאי קצין חקירות, להאריך את העיכוב בשלוש שעות נוספות.

חשוב לציין כי במקרה שאדם אינו מציית להוראת שוטר או מפריע לו בעת מילוי תפקידו, הרי שהוא מסתכן ביצוע עבירה ואז עומד לזכות השוטר הסמכות לעוצרו ולהביאו לתחנת המשטרה, גם ללא צו מבית המשפט.


הסמכות למעצר:

ככלל, יש להעדיף את השימוש בסמכות העיכוב על פני סמכות המעצר, במטרה למזער ככל הניתן את הפגיעה בחירות האדם. אולם, לעתים אין ברירה ושוטר רשאי לממש את סמכותו לעצור אדם, גם ללא צו מבית המשפט, ולהביאו לתחנת המשטרה להמשך ההליך.

כאמור, שוטר רשאי לעצור אדם גם ללא צו משופט, וזאת במקרה שיש לו יסוד להניח שהחשוד עבר עבירה מסוג פשע או עוון ויש בה משום סיכון ביטחון המדינה או הציבור. מקרה נוסף בו רשאי שוטר לעצור חשוד ללא צו הוא כאשר מדובר בעבירות המסוכנות לציבור מעצם ביצוען, כגון עבירות על פקודת הסמים המסוכנים, עבירות אלימות במשפחה, עבירות כנגד ביטחון המדינה או עבירות שדינן מאסר עולם.

גם אם הובא חשוד לתחנת משטרה רק לשם מסירת עדות או ביצוע חקירה, רשאי קצין החקירות להורות על מעצרו אם תוך כדי החקירה או מסירת העדות מתעורר החשד כי מתקיימת לגביו אחת או יותר מעילות המעצר שצוינו קודם לכן. משום עובדה זו, יש חשיבות רבה להיוועצות עם עורך דין פלילי גם טרם חקירה או מסירת עדות במשטרה, גם אם הכוונה הראשונית לא היתה מעצר.


זכויות העצור:

בעת ביצוע מעצר, יש מספר חובות המוטלות על שוטר לטובת קיום הליך מעצר תקין ושמירה על כבוד החשוד. ראשית, עליו להזדהות בפני החשוד, להודיע לו באופן ברור כי הוא עצור וכן לפרט בפניו את עילת מעצרו. אם העצור מתנגד למעצר, רשאי השוטר להפעיל כוח סביר לצורך ביצוע המעצר ולערוך חיפוש בגופו ובכליו של העצור, באופן שישמור על כבודו ועל פרטיותו.

אם נעצר אדם ללא צו בית משפט, חייב השוטר להביאו ללא דיחוי לתחנת משטרה לצורך חקירה אשר בסיומה יחליט הקצין הממונה אם להורות על המשך מעצרו עד להבאה בפני שופט או לשחררו. מעצר ללא צו בית משפט מוגבל לזמן של 24 שעות בלבד. אם הוחלט על המשך המעצר, חזקה על קצין החקירות להביא את העצור בפני שופט תוך 24 שעות מרגע המעצר על מנת לקבל צו המורה על המשך המעצר. בתנאים מסוימים וחריגים רשאי קצין חקירות להורות על הארכת תקופת המעצר ללא צו ב-24 שעות נוספות בלבד.


שחרור ממעצר:

קצין חקירות בתחנת המשטרה הוא בעל הסמכות לשחרר את העצור, מבלי שהובא בפני שופט. הקצין רשאי להורות על שחרור בתנאים מגבילים כגון: ערבות עצמית, ערבות של צד שלישי, התחייבות להתייצב לחקירה במועד אחר או לדיון בבית המשפט. סוג הערבות או המגבלות על השחרור נקבעים על פי מספר קריטריונים: מהות העבירה, עברו של העצור ויכולתו להמציא את סכום הערבות שנקבע לו. לעצור המשוחרר יש הזכות לערער בפני בית משפט השלום על גובה הערבות ותנאיה, כמו גם על תנאי ומגבלות השחרור.

יש לציין כי תקופת הערבות שנקבעה על ידי הקצין החוקר לא תעלה על 180 יום. אם בתום תקופה זו לא הוגש כתב אישום כנגד החשוד, הערבות בטלה. במקרה בו הוגש כתב אישום בתוך התקופה האמורה, תישאר הערבות על כנה עד לסיום ההליך המשפטי.

מפגש של אזרח עם החוק אינו תמיד נעים ועלול להסתיים בעגמת נפש, בין אם יש ממש בחשד שמתעורר כלפיו ובין אם לאו. משום שלא כולם מודעים לזכויותיהם בעת הליך חקירה ומעצר, ומשום שגם מסירת עדות או חקירה עשויות להסתיים בצו מעצר, תמיד מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי עוד בטרם החקירה הראשונית. עורך דין פלילי מנוסה המכיר את החוק לפרטיו, יסייע לחשוד בגיבוש גרסה אחידה וסדורה ולעמוד על זכויותיו על פי חוק לאורך התהליך כולו.